วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/บริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด สนับสนุนโครงการอาหารเช้าโรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/บริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด สนับสนุนโครงการอาหารเช้าโรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายศรายุทธ หงษา ผู้จัดการบริษัทบ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด

พร้อมด้วย น.ส.ศิริพร บัวผ่อง ธุรการชุมชนสัมพันธ์ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้อง ร่างกายสดชื่น สมองแจ่มใส แก่ เด็กนักเรียนในโรงเรียนส่งผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตและพลังสมองของเด็กๆ เพราะการที่เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าอย่างเพียงพอและมีคุณภาพเป็นประจำจะมีสมาธิและสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีกว่าเด็กที่ไม่รับประทานอาหารเช้าและจะทำให้เป็นเด็กฉลาดและเก่งขึ้น โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กนักเรียน

เป็นอนาคตของชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีอันจะนำไปสู่สถานศึกษามีคุณภาพ ดังนั้นโรงเรียนเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยมีนางวิรัลพัชร นันทินบัณฑิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง และ ครูพิเชฎ เจริญสุข ร่วมรับมอบ ที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: