วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนหนึ่งประเทศหนึ่งแพลตฟอร์ม (One Country One Platform) โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล Big Data การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การลดความซ้ำซ้อนการใช้งบประมาณด้านไอที การลดจำนวนแอปพลิเคชันเพื่อการบริการประชาชน การใช้บริการภาครัฐที่สามารถเข้าใช้งานได้ช่องทางเดียว การบูรณาการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาบริการดิจิทัล การพัฒนาระบบ Digital ID

การจัดทำโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการฐานข้อมูล ตลอดจนการกำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลงบประมาณด้านไอทีของประเทศ
โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า ประเทศไทยจะต้องมีหนึ่งประเทศหนึ่งแพลตฟอร์ม (One Country One Platform) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนบริการดิจิทัลของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: