วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Thai Water Pan

ร้อยเอ็ดประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Thai Water Pan

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Vdeo Conference)
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Thai Water Pan โดยมี ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เป็นประธานการประชุม
ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กนข. ได้กำหนดกระบวนการและพัฒนาเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำมีความถูกต้อง โดยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูล สำหรับบูรณาการแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ หรือ ระบบ Thai Water Plan
เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และปี 2566-2570

โดยการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำผ่านระบบ Thai Water Pan โดยมีผู้เกี่ยวข้องในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
โดยมี แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดและหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
และมีแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580
ในด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดินและ และการบริหารจัดการ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

%d bloggers like this: