ทหารกองทัพภาคที่ 3 นำสัตว์บรรทุกต่าง ลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดน

ทหารกองทัพภาคที่ 3 นำสัตว์บรรทุกต่าง ลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 137 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ประกอบกับที่รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้พิจารณาให้ระงับการใช้ช่องทางการเข้าออกประเทศในทุกพื้นที่ที่มีเขตติดต่อชายแดน เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 มาจนถึงปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบูรณาการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าภูเขาและบางแห่งยากลำบากแก่การเข้าถึงด้วยยานพาหนะ เป็นไปอย่างเข้มข้น ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 โดยกองกำลังนเรศวร และกองกำลังผาเมือง จึงได้ริเริ่มนำสัตว์บรรทุกต่าง (ม้า และ ล่อ) มาเป็นพาหนะ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มระยะทาง และดำรงระยะเวลาได้ต่อเนื่องในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ อีกทั้งเพิ่มทัศนวิสัยการตรวจการณ์ ในพื้นที่ตามแนวชายแดน มีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้

1. พื้นที่กองกำลังนเรศวร
– ห้วงวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564 กองร้อยทหารราบสกัดกั้นที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดกำลังพล พร้อมสัตว์บรรทุกต่าง (ม้า) จำนวน 6 ตัว ในการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและเฝ้าตรวจตามเส้นทางในภูมิประเทศ บริเวณริมแม่น้ำเมย ด้านทิศเหนือสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2. พื้นที่กองกำลังผาเมือง
2.1 เมื่อวันที่ 10 และ 13 มิถุนายน 2564 กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพล พร้อมสัตว์บรรทุกต่าง (ม้า) จำนวน 5 ตัว ในการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและเฝ้าตรวจ บริเวณบ้านสันนา และบ้านปางห้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมทั้งได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนในพื้นที่

2.2 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 กองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพล พร้อมสัตว์บรรทุกต่าง (ล่อ) จำนวน 3 ตัว ในการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและเฝ้าตรวจ ตั้งแต่บริเวณบ้านแม่หม้อ ถึงบ้านเล่าวาง ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่มีเจตนารมณ์ให้กองกำลังป้องกันชายแดน ได้ดำเนินการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้น จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะบูรณาการกำลังป้องกันชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตย และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ เพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: