วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เกษตรกรคือกำลังหลักประเทศปศุสัตว์ร้อยเอ็ดรุกหนักช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโรคลัมปี สกิน

เกษตรกรคือกำลังหลักประเทศปศุสัตว์ร้อยเอ็ดรุกหนักช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโรคลัมปี สกิน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโรคลัมปี สกิน ออกให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความสูญเสียให้เกษตรกร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้สร้างความเข้าใจ และแจกจ่ายเวชภัณฑ์กำจัดแมลงดูดเลือดพาหะนำโรคลัมปี สกิน ให้กับเกษตรกรบ้านพระเจ้า หมู่ที่ 14 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
ที่อำเภอเมยวดีสำนักงานปศุสัตว์ ลงพื้นที่รักษาพยาบาลสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมให้ความรู้สร้างความเช้าใจในเรื่องการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพร

และ ปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ ลงพื้นที่รักษาพยาบาลสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมให้ความรู้สร้างความเช้าใจในเรื่องการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือให้กับเกษตรกรตำบลภูเงิน และตำบลนาแซง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

%d bloggers like this: