วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดสำนักงานโยธาธิการและประชุมรับฟังความคิดเห็นดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองระดับอำเภอโพนทอง

ร้อยเอ็ดสำนักงานโยธาธิการและประชุมรับฟังความคิดเห็นดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองระดับอำเภอโพนทอง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 มิ.ย.2564 ที่ ศาลากลางหมู่บ้านโคกพัฒนา ม.10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายปิยัวุฒิ ปิยะมาตย์ นักผังเมืองชำนาญการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองระดับอำเภอ ครั้งที่ 1.

นายปิยวุฒิ ปิยะมาตย์ นักผังเมืองชำนาญการ ให้สัมกาษณ์ผู้สื่อข่าว การจัดประชุมฯ ดังกล่าว ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

%d bloggers like this: