ทน.เชียงใหม่ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ทน.เชียงใหม่ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา นายสุนทร ยามศิริ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ (เลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่) นายประสงค์ เรือนสอน นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 4 แขวง และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: