Uncategorized

พังงา/กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงาพัฒนาบุคลิกภาพให้ผู้นำสตรีทั้ง 8 อำเภอ

พังงา/กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงาพัฒนาบุคลิกภาพให้ผู้นำสตรีทั้ง 8 อำเภอ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นาย อบจ.พังงา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เพื่อสร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมี พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผอ.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พร้อมด้วยคณะวิทยากร คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา และผู้นำสตรีจาก 8 อำเภอ จำนวน 80 คน เข้าร่วม
นางวันดี ปิยนามวาณิช ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมสนับสนุนให้สตรี มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้สตรีในทุกมิติ ให้สตรีเป็นพลังที่สามารถยืนหยัดได้อย่างสมศักดิ์ศรี สำหรับการพัฒนาสตรีในจังหวัดพังงา ได้มีการบูรณาการกันเป็นอย่างดี ระหว่างคณะกรรมการในทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดโครงการที่มาส่งเสริมกลุ่มสตรีตามแนวคิดที่ว่า สตรีย่อมเข้าใจปัญหาของสตรี โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวสตรีเองก่อน อันจะนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาในทุกมิติต่อไป
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสังคมในวาระและโอกาสต่างๆ และการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็น ซึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือ และทำให้ดูดี มีสง่า โดยผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะเป็นที่ยอมรับในสังคม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีอารมณ์ดี สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ ประสบความสำเร็จในชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป โครงการนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561


อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530