วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 32 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี “สร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน ด้วยใจประสานสัมพันธ์ ที่เราต่างมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาให้โครงการทหารพันธุ์ดี”

มณฑลทหารบกที่ 32 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี “สร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน ด้วยใจประสานสัมพันธ์ ที่เราต่างมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาให้โครงการทหารพันธุ์ดี”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. มณฑลทหารบกที่ 32 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้หน่วยงานที่หน่วยได้กำหนดเชิญมาร่วมรับฟังเพื่อพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งให้การสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดีฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นตามลำดับ จำนวน 6 หน่วยงานร่วมรับฟังได้แก่ เกษตรจังหวัด., ปศุสัตว์จังหวัด., ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง., ประมงจังหวัดลำปาง., สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง และสำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์มนตรี กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 32 โดยมี พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยร่วมโครงการทหารพันธุ์ดีทั้ง 7 หน่วย คือ ( โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาราบที่ 17 , กองร้อยฝึกรบพิเศษประตูผา , กองพันทหารช่างที่ 4 ร้อย 4 กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 และ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 32 ) ร่วมชี้แจง/สรุปผลการดำเนินการให้หน่วยงานรับฟัง

ทั้งนี้สืบเนื่องจากหน่วยได้เล็งเห็นศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ที่น่าจะมีขีดความสามารถช่วยพัฒนาโครงการทหารพันธุ์ดีฯได้ จึงได้เชิญมาร่วมรับฟัง โดยทั้ง 6 หน่วยงานพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังขีดความสามารถเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่โครงการฯรวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก่อเกิดประโยชน์แก่กำลังพลรวมทั้งประชาชนชาวลำปางในโอกาสหน้าต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: