วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙

สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙

____
วันนี้(๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น.นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙)จากส่วนกลาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น ๗ อาคาร ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มายังส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องนนทรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เครดิต****
พงษ์พิพัฒน์ ศรีเกื้อกลิ่น ข่าว / ภาพ ทองสุข โพนเงิน บรรณาธิการข่าว
__
ศรีไพร ทูลธรรม สื่อและประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: