“กิตติพัฒน์ กะวัง” นายอำเภอดอยสะเก็ด ประธานมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

“กิตติพัฒน์ กะวัง” นายอำเภอดอยสะเก็ด ประธานมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศรีพรหม หอมยก ที่ปรึกษาโครงการฯบริษัทวีพีเอ็น คอลเล็กชั่นส์ จำกัดและนายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่ บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็กชั่นส์ จำกัด ได้มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมฯแก่ผู้นำชุมชน เป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น 304,380.39 บาท

นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า ในวันนี้ทางตัวแทนของบริษัทวีพีเอ็น คอลเล็กชั่นส์ จำกัดได้เชิญผู้นำชุมชน 9 แห่งที่อยู่รอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ดมารับมอบเงินกองทุนฯตามที่ได้ตกลงร่วมกันของคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ที่มีมติจัดสรรเงินจากรายได้ของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยรวมของอบจ.เชียงใหม่ โดยบริษัทฯแบ่งเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าดำเนินการมาจัดสรรให้ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 นอกจากนี้ยังจะได้รับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นต่างๆ จากทางชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไปด้วย

ด้านนายศรีพรหม หอมยก อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ปรึกษาบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็กชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า การมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ก็เพื่อให้แต่ละชุมชนได้นำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อกิจการส่นรวมของหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป
โดยเงินดังกล่าวเป็นเงินส่วนของบริษัทวีพีเอ็นฯเองที่จัดสรรจากส่วนที่บริหารจัดการขยะฯในรอบเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 ซึ่งสัดส่วนผลประโยชน์ต่อชุมชนขึ้นอยู่กับระยะทางตามที่คณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ได้มีมติร่วมกันแล้ว โดยบ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1 ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งของศูนย์จัดการขยะฯจะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนร้อยละ 10 ส่วนชุมชนอื่นจะได้รับสัดส่วนร้อยละ 5 และร้อยละ 4 ตามลำดับ
ทางด้านนายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกองทุนให้กับชุมชนไปแล้ว 14 ครั้งๆ นี้เป็นครั้งที่ 15 โดยยอดรวมที่ได้มีการมอบเงินกองทุนไปแล้วรวมแล้ว 304,380.39 บาท.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: