วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ และนายจิรชัย มูลทองโร่ย ได้เข้ากราบพระเทพปริยัติมุนี (ท่านเจ้าคุณมีชัย)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ และนายจิรชัย มูลทองโร่ย

ได้เข้ากราบพระเทพปริยัติมุนี (ท่านเจ้าคุณมีชัย) วัดหงส์รัตนารามเพื่อถวายสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการสนับสนุนการดำเนินการของวัด และผู้ที่มีหน้าที่ในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยมีผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้มารับถวาย

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: