กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 142

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 142

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 142 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. ศาลารอยพระบาท ศูนย์รวมใจ ความรัก ความสามัคคีของคนไทย ณ ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ผนึกกำลังประชาชนต้านข่าวปลอม

3. โครงการนำร่องคัดแยกขยะอินทรีย์ในหน่วยทหาร ด้วยถังหมักรักษ์โลก (Green Cone)

4. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 กับการฝึกเสริมทักษะประกอบศาสตราวุธโบราณของไทย

5. การจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน

6. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต

7. แพทย์ทหารเตือน กลุ่มโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ในห้วงฤดูฝน จนถึงฤดูหนาว

8. กองทัพภาคที่ 3 กับการช่วยเหลือประชาชน ในห้วงสถานการณ์โควิด-19

ทรงวุฒิ ทับทอง