กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ผนึกกำลังประชาชนต้านข่าวปลอม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ผนึกกำลังประชาชนต้านข่าวปลอม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 142 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ พบว่ามีกระบวนการผลิต ข่าวปลอม (Fake News) เผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จ เพื่อสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจำนวนมาก โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก และเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีความห่วงใยประชาชน ที่มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลเก่ามาสร้างสถานการณ์ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ในสื่อโซเชียลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้สั่งการกำชับให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง และชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงข้อมูล ที่ถูกต้อง หากพบกรณีจงใจสร้างความสับสนให้กับประชาชน จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนร่วมดำเนินการสื่อสารให้ความรู้, ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยใช้ในทุกช่องทางสื่อฯ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัด เพื่อร่วมตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม รวมถึงชี้แจงข้อมูลที่เป็นจริงและขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวัง เลือกรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งต่อหรือแชร์ข้อมูล เพื่อช่วยลดปัญหา และไม่เป็นการสนับสนุนกระบวนการผลิตข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนก, สับสน ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อประชาชนในสังคม โดยให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำ หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน ปลอมหรือเป็นความเท็จ อันเกิดจากการกระทำของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใด ขอความกรุณาแจ้งไปที่ สายด่วนความมั่นคง โทร.1374 หรือ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กอ.รมน.” หรือส่งข้อมูลโดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 หรือแจ้งด้วยตนเอง ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัด ซึ่งมีที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดทุกแห่งใกล้บ้านท่าน เพื่อได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ทางหน่วยงานจะพิจารณาฟ้องร้องทั้งทางอาญาและทางแพ่งกับผู้กระทำผิดทุกราย และเมื่อคดี ถึงที่สุดแล้วจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง