อบจ.เชียงใหม่ นำเสนอผลงานผ่านระบบ Video Conference เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบสุดท้าย)

อบจ.เชียงใหม่ นำเสนอผลงานผ่านระบบ Video Conference เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบสุดท้าย)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้คณะบริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานเพื่อรับการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี นำเสนอผลงานผ่านระบบ Video Conference เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบสุดท้าย) ให้แก่คณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมท้องถิ่น : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์รายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 เพื่อสนับสนุนการบริหารลดความเสี่ยงและผลกระทบจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง