วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 219 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,085 รายจากต่างจังหวัด208รายยังรักษาตัว1,644รายมีบุคลากรสาธารณสุข 2 รายรายงานตัวทันทีเมื่อถึงพื้นที่และเข้ากักตัว เป็นเวลา 14 วัน

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 219 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,085 รายจากต่างจังหวัด208รายยังรักษาตัว1,644รายมีบุคลากรสาธารณสุข 2 รายรายงานตัวทันทีเมื่อถึงพื้นที่และเข้ากักตัว เป็นเวลา 14 วัน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 102 ราย (รักษาหายสะสม 1,420 ราย)
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,644 ราย เสียชีวิตสะสม 21 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 219 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 3,085ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 208 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 11 ราย
ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบ้าน 11 ราย และเป็นบุคลากรสาธารณสุข 2 ราย
จำแนกรายอำเภอ ดังนี้
1. อำเภอสุวรรณภูมิ 35 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 29 ราย จ.ปทุมธานี
3 ราย จ.นนทบุรี 1 ราย และ จ.สมุทรสาคร 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลใน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
2. อำเภอโพนทอง 31 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 16 ราย จ.นครปฐม 3 ราย จ.นนทบุรี 2 ราย จ.ปทุมธานี 7 ราย
จ. สมุทรสาคร 2 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
3. อำเภอเสลภูมิ 18 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 8 ราย จ.ปทุมธานี 5 ราย จ.สมุทรสาคร 4 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย
มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
4. อำเภอจังหาร 15 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 1 รายและ จ.ระยอง 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
7 ราย จ.ปทุมธานี 4 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย
5. อำเภออาจสามารถ 15 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 11 ราย จ.นครปฐม 2 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย และ
จ.ปทุมธานี 1 ราย มาตรวจ ที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ
6.อำเภอเกษตรวิสัย 14 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 12 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
7. อำเภอปทุมรัตต์ 14 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 7 ราย จ.อยุธยา 4 ราย จ.ชลบุรี 1 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย และ
จ. มหาสารคาม 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
8. อำเภอหนองฮี 13 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 10 ราย จ. สมุทรปราการ 1 ราย และ จ.สมุทรสาคร 1 ราย มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย

9. อำเภอโพธิ์ชัย 12 ราย ตรวจพบชื้อที่ กรุงเทพฯ 2 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 10 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
10. อำเภอทุ่งเขาหลวง 12 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 11 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
11. อำเภอพนมไพร 11 ราย เดินทางกลับจาก กรุงเทพฯ 8 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย
12.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 9 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 2 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย/บุคลากรสาธารณสุข 2 ราย
13. อำเภอเมืองสรวง 8 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 8 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
14. อำเภอหนองพอก 6 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 4 ราย และ จ.ปทุมธานี 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
15. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 5 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย และ จ.ฉะเชิงเทรา 2 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
16. อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มแพร่ระบาดต่อเนื่องในทุกพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอแจ้งให้พี่น้องประชาชน ได้ระมัดระวังป้องกันตนเองให้มากที่สุด เชื้อโรคมากับคน ซึ่งเคลื่อนที่อยู่ในทุกๆแห่ง
โดยให้คำนึงว่าทุกพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด -19 แม้กระทั่งในสถานที่ทำงาน สถานประกอบการ สถานที่สาธารณะทุกแห่งรวมทั้งภายในครอบครัวของท่าน
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันในห้วงเวลานี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สวมหน้ากาก 100 % และล้างมือบ่อยๆ ไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ขอให้ทุกท่าน
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (13 จังหวัด) ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และปฏิบัติตามคำแนะนำพร้อมทั้งให้รายงานตัวทันทีเมื่อถึงพื้นที่
และเข้ากักตัว เป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด และให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน
ส่วนประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น(นอกจาก 13 จังหวัด ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมขน อสม. หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และรายงานตัวทันที่เมื่อถึงพื้นที่ ให้แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกสังเกตอาการตนเอง 14

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: