จังหวัดร้อยเอ็ดมอบรางวัลดีเด่นให้คุมเข้มมาตรการโรคโควิด-19กระจายสินค้าเกษตรให้ทั่วถึงพร้อมป้องกันน้ำท่วมในการ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2564และผ่านระบบzoom meeting ไปยังส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่

จังหวัดร้อยเอ็ดมอบรางวัลดีเด่นให้คุมเข้มมาตรการโรคโควิด-19กระจายสินค้าเกษตรให้ทั่วถึงพร้อมป้องกันน้ำท่วมในการ
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2564และผ่านระบบzoom meeting ไปยังส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ครั้งที่ 7/ 2564) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี, นายชนาส ชัชวาลวงศ์, นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และได้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านทางระบบ zoom meeting ไปยังส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย
ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2564 พร้อมด้วยพิธีมอบโล่รางวัลการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2564 รวมจำนวน 11 รางวัล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำความดี และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
จากนั้นที่ประชุมได้หารือและรับทราบในวาระสำคัญ ดังนี้
1. การติดตามรับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ และการเร่งรัดการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคม

2. เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจอย่างตรงไปตรงมา เข้าถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีน เพื่อลดผลกระทบจากการอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด.- ได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลผลกระทบของประชาชนใน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ยากไร้/กลุ่มเปราะบาง โดยได้กำหนดตัวชี้วัดว่า จะต้องเข้าถึงวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยเร็ว เน้นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง และ 7 กลุ่มโรค
2) เกษตรกร มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดได้รวบรวมปัญหาและผลกระทบต่อเกษตรกรและร่วมกับพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อจัดประชุมหารือในเรื่องของการกระจายสินค้าเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรภายในสัปดาห์หน้า รวมถึงกำหนดโครงการเพื่อเสนอในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไป
และให้ทุกส่วนราชการได้มุ่งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 พร้อมทั้งได้พิจารณาปรับปรุงระบบไอที อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเรื่องของการประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขณะเดียวกันในห้วงนี้มีหลายจังหวัดกำลังประสบปัญหาอุทกภัย จึงได้เน้นย้ำให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์และติดตามสภาพอากาศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย และให้เตรียมการซักซ้อมแผนอุทกภัยไว้ด้วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด