ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 228 รายจากตจว.217ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,744 รายรักษา1,739รายช่วยได้ทันหากแจ้งก่อนเข้าพื้นที่Line : เมือบ้าน101 ID Line:@552bhsms

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 228 รายจากตจว.217ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,744 รายรักษา1,739รายช่วยได้ทันหากแจ้งก่อนเข้าพื้นที่Line : เมือบ้าน101 ID Line:@552bhsms

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด- 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 181 ราย (รักษาหายสะสม 1,981ราย)
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,739 ราย เสียชีวิตสะสม 24 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 228 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 3,744ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 217 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 11 ราย
ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบ้าน 9 ราย และเป็นคลัสเตอร์สหพันธ์ทัวร์ 2 ราย
จำแนกรายอำเภอดังนี้
1. อำเภอเกษตรวิสัย 34 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 13 ราย จ.ปทุมธานี 9 ราย จ.สมุทรปราการ 6 ราย จ.สมุทรสาคร 5 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อ ภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย
2. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 30 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 18 ราย จ. สมุทรสาคร 6 ราย จ.ปทุมธานี 2 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ / ติดเชื้อ ภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย
3. อำเภอโพนทราย 26 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 8 ราย ติดต่อขอมรักษา/เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 12 ราย และ
จ.อุดรธานี 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ราย
4. อำเภอหนองฮี 20 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 17 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย และ จ.สระแก้ว 1ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
5. อำเภอธวัชบุรี 19 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 5 ราย และ จ.ปทุมธานี 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจากกรุงเทพฯ
10 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย จ.สมุทรสาคร 1 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจ ที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ
6. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 15 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 9 ราย จ.สมุทรสาคร 2 ราย จ.ฉะเชิงเทรา 1 ราย และ จ.ปทุมธานี 1ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่ คลัสเตอร์สหพันธ์ทัวร์ 2 ราย

7. อำเภอโพธิ์ชัย 15 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 4 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 6 ราย จ.อยุธยา 2 ราย
จ.นครปฐม 1 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
8. อำเภอโพนทอง 13 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 4 ราย จ.ชลบุรี 2 ราย จ.สมุทรปราการ 2 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย และ
จ.นนทบุรี 1 ราย ติดต่อขอมารักษา / เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 3 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
9. อำเภอสุวรรณภูมิ 11 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 9 ราย และ จสมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย
10. อำเภอเมืองสรวง 11 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 10 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อ
11. อำเภอเสลภูมิ 10 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 3 ราย จ.สมุทรปราการ4 ราย และ จ. ปทุมธานี 3 ราย มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
12. อำเภอหนองพอก 9 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 3 ราย และ จ.ปทุมธานี 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจาก
กรุงเทพฯ 3 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย และ จ.สมุทรสาคร 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
13. อำเภอพนมไพร 8 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 5 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจาก
กรุงเทพฯ 2ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
14. อำเภอศรีสมเด็จ 4 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 3 ราย และ จ. อยุธยา1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อ
15. อำเภอจังหาร 3 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 3 ราย ติดต่อขอมารักษา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(13จังหวัด) และผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นนอกจาก 13 จังหวัด ขอให้ทุกท่านลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษา การแยกกักตัว หรือ แยก สังเกตอาการ แล้วแต่กรณี ขอให้รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน หรือ อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่
(รายละเอียดตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 37) ท่านจะได้รับการดูแลตามมาตรการการรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุม
โรคโควิด-19 อย่างครอบคลุม
ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขอให้ลงทะเบียนผ่านระบu Line : เมือบ้าน101 พยาบาลโควิดที่ดูแลในแต่ละอำเภอจะประสานหาเตียงและตอบกลับท่าน
กลับร้อยเอ็ดให้แจ้ง ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่
ลงทะเบียนเข้าระบบ Line : เมือบ้าน101 ID Line:@552bhsms
เพื่อประสานทีมบุคลากรทางการแพทย์ ประเมินอาการ ประเมินความเสี่ยงนำเข้าสู่ระบบการรักษา การป้องกันและควบคุมโรค และช่วยชีวิตได้ทันในภาวะวิกฤต
ทั้งยังช่วยให้ท่านได้รับความสะดวก และลดการแพร่เชื้อกระจายเชื้อ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด