วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ จัดเวที “โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปี 2564-2565” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบนรายงาน : ปุญญิศา สุวรรณวันที่ 17 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ จัดเวทีประชุม “โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปี 2564-2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจผู้นำชุมชนและเครือข่ายกลุ่มองค์กรในพื้นที่ เชื่อมโยงบูรณาการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต เป้าหมายเพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในพื้นที่ของตนเองเป็นตำบลสีขาวปลอดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. จ.สุราษฎร์ธานี นายเอกลักษณ์ จันทร์อุดม รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนสุราษฎร์ธานี
มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สจ.ภูมิ เทือกสุบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ สภาเด็กและเยาวชน และผู้นำศาสนาภาพ/ข่าว : ปุญญิศา สุวรรณ

%d bloggers like this: