วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ภูเก็ต // เฉียบขาด..! ผู้การภาค 8 เซ็นหนังสือไล่ออก รองผู้การฯ อดีต ผกก.สภ.ทุ่งสง สาเหตุอมเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 ตำรวจชั้นผู้น้อย .

ไทเกอร์นิวส์ ภูเก็ต
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

ตามที่ปรากฏข่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติมอบหมายคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้น เพื่อดำเนินการไต่สวนเบื้องต้นกับ พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล รอง ผบก.กคม.บช.ภ.8 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีความผิดฐานทุจริตเงินจัดสรรค่าตอบแทน หรือค่าเบี้ยเลี้ยงงบโควิด-19 ของ สภ.ทุ่งสง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช.มาตรา 172 ร้องชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีในศาลตามเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี พร้อมทั้งส่งรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามมาตรา 91 ของกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

ล่าสุดคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล รองผู้บังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 8 อดีต ผกก.สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ว่ามีความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช.มาตรา 172 กรณีหักเงินค่าเบี้ยเลี้ยงงบโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ (19 ส.ค.2564) พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ภ.8 ได้มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 262/2564 ลงวันที่ 18 ส.ค.2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้ลงโทษไล่ พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล รองผู้บังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 8 ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.2564 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกคำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 474/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่องเพิ่มโทษข้าราชการตำรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล เท่านั้น ส่วนอื่นๆ ให้มีผลบังคับเช่นเดิม

โดยหากผู้ถูกลงโทษประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วันนั้น แต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน 90 วันนับแต่วันพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ .

%d bloggers like this: