PEA ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิด “นครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า then, the old Town”


PEA ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิด “นครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า then, the old Town”

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเปิด “นครเชียงใหม่ เมืองสวยไร้สาย @พระปกเกล้า then, the old Town” โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายชีวิน พัฒนคูหะ รองผู้ว่าการธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานด้านสื่อสาร โทรคมนาคม ต่างๆ ในพื้นที่ร่วมพิธี ณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

“นครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า then, the old Town” เป็นความร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินโครงการจัดระบบสาธารณะใต้ดินเพื่อพัฒนานครเชียงใหม่ บริเวณถนนพระปกเกล้า เส้นทางตั้งแต่ประตูช้างเผือก ถึง ประตูเชียงใหม่ โดยรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกจากเส้นทางจำนวน 108 ต้น รวมทั้งการรื้อถอนสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ออกจากเส้นทาง รวมระยะทางรวม 2 กิโลเมตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 180 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 44 ล้านบาทและงบประมาณในการวางท่อร้อยสายระบบสื่อสาร ของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 99 ล้านบาทและงบประมาณในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของของเทศบาลนครเชียงใหม่ อาทิ ระบบแสงสว่าง และการปรับปรุงทางเท้า 37 ล้านบาท โดย PEA เป็นผู้รับผิดชอบ ในการออกแบบ ดำเนินการก่อสร้าง ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ และบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ PEA เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT) ,บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT) , บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (TRUE) , บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน (DTAC) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน (AIS) โดยปัจจุบัน PEA กำลังดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ บริเวณถนนโดยรอบคูเมือง และ ถนนสายหลักรอบคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางสายวัฒนธรรม และโบราณสถานที่สำคัญ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้นครเชียงใหม่ เป็นเมืองปลอดสาย ไร้เสาไฟฟ้า มีความปลอดภัย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย.

“นครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า then, the old Town” เป็นความร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินโครงการจัดระบบสาธารณะใต้ดินเพื่อพัฒนานครเชียงใหม่ บริเวณถนนพระปกเกล้า เส้นทางตั้งแต่ประตูช้างเผือก ถึง ประตูเชียงใหม่ โดยรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกจากเส้นทางจำนวน 108 ต้น รวมทั้งการรื้อถอนสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ออกจากเส้นทาง รวมระยะทางรวม 2 กิโลเมตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 180 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 44 ล้านบาทและงบประมาณในการวางท่อร้อยสายระบบสื่อสาร ของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 99 ล้านบาทและงบประมาณในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของของเทศบาลนครเชียงใหม่ อาทิ ระบบแสงสว่าง และการปรับปรุงทางเท้า 37 ล้านบาท โดย PEA เป็นผู้รับผิดชอบ ในการออกแบบ ดำเนินการก่อสร้าง ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ และบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ PEA เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT) ,บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT) , บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (TRUE) , บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน (DTAC) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน (AIS) โดยปัจจุบัน PEA กำลังดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ บริเวณถนนโดยรอบคูเมือง และ ถนนสายหลักรอบคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางสายวัฒนธรรม และโบราณสถานที่สำคัญ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้นครเชียงใหม่ เป็นเมืองปลอดสาย ไร้เสาไฟฟ้า มีความปลอดภัย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่