วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา วันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 119

แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา วันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 119

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 119

จากนั้น พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะผู้บังคับบัญชา ได้เดินทางไปประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารเพล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนผู้กล้า อดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว ของกองทัพภาคที่ 3 เนื่องใน “วันสถาปนา กองทัพภาคที่ 3 ครบรอบ 119 ปี” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 วัด 1. วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณโลก 2. วัดอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 3. วัดพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 4. วัดยาง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 5. วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 ก่อกำเนิดเมื่อ 20 สิงหาคม 2445 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบเนื่องมาจากเงี้ยวบ้านบ่อแก้ว แขวงเมืองลอง และบ้านป่าผึ้ง แขวงสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้รวมตัวเป็นกบฏก่อการจลาจล ใช้อาวุธปืนบุกเข้ายึดเมืองแพร่ พระยาไชยบูรณ์ ข้าหลวงกำกับราชการแพร่ ได้รวบรวมกำลังต่อสู้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลโท เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เป็น แม่ทัพใหญ่ยกกำลังเข้าปราบปราม ระหว่างทางเมื่อผ่านทางพิษณุโลก พิชัย และอุตรดิตถ์ ก็ได้เกณฑ์กำลังไปช่วยด้วย จนสามารถปราบปรามกบฏเงี้ยวได้สำเร็จ เมื่อ 20 สิงหาคม 2445 ในการ เดินทางกลับ เมื่อผ่านเมืองพิษณุโลก ได้หยุดตั้งค่ายพักแรม และ ได้พิจารณาเห็นว่าภาคเหนือควรมีทหารประจำการณ์ไว้บ้าง จึงจัดตั้งกองทหารขึ้น 1 กอง ประจำอยู่ที่พิษณุโลกติดกับแม่น้ำน่าน และเป็นที่มาของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ “ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มาจนถึงปัจจุบัน โดยถือเอา วันที่ 20 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ปราบกบฏเงี้ยวได้สำเร็จเป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 3 จวบจนถึงปัจจุบัน โดยมี พลโท ประพันธ์ กุลพิจิตร เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 คนแรก และปัจจุบัน พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 คนที่ 39 ซึ่งท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีความพร้อมลักษณะของผู้นำมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้กองทัพภาคที่ 3 ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบาย 3 SMART 1 STRONG : SMART KNOWLEDGE มีความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่ ความรู้ทั่วไป และความรู้ทางเทคโนโลยี , SMART CAPABILITIES มีขีดความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน , SMART BEHAVIOR มีความประพฤติดี มีวินัยและมีจิตสาธารณะ และ STRONG BODY & MIND มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ

กองทัพภาคที่ 3 เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกที่รับผิดชอบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือด้วย เกียรติประวัติที่ยาวนานจากอดีตสู่ปัจจุบัน ครบ 119 ปี แห่งการสถาปนาหน่วย กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งเป็นเกียรติประวัติที่สำคัญยิ่ง โดยมีภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคง ภายในและกำกับดูแลตามแนวชายแดนเพื่อมิให้เกิดการกระทบกระทั่งกระทบถึงความสัมพันธ์ที่ดีของมิตรประเทศ พร้อมการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจะรวมถึงการปฏิบัติภารกิจต่อภัยคุกคามที่มิใช่สงคราม เพื่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

โดยในพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นป่าและภูเขา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 3 ถือว่าเป็นภารกิจที่เร่งด่วนและสำคัญ แม้นจะดูแลในพื้นที่ภาคเหนือ แต่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำด้วย ที่มีกองกำลังป้องกันตามแนวชายแดนจำนวน 2 กองกำลัง คือกองกำลังนเรศวรรับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกองกำลังผาเมืองรับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่จนถึงจังหวัดพิษณุโลก การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทุกประการในพื้นที่ตอนบนของประเทศจะประสบกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันเนื่องจากการเผาทำลายเพื่อหาของป่าและอากาศที่ร้อนจนทำให้เกิดไฟป่าขึ้น กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ขึ้นในหน่วยทหารที่กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

“ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะเคียงข้างประชาชน ไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนในรูปแบบใด จะหนักหนาแค่ไหน เราพร้อมที่จะร่วมแก้ปัญหา ให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไปด้วยกัน เพราะทหารมีไว้ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส ”.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: