วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // สพร.11 ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่เกาะสมุย ฟื้นฟูสมรรถนะแรงงานที่รับผลกระทบจากโควิด-19 .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : อวิรุทย์ ชูมี

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ เร่งช่วยเหลือฟื้นฟู พัฒนาสมรรถนะของแรงงาน เนื่องจากทั้งผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19

โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้ระดมกำลังช่วยเหลือ ฟื้นฟู พัฒนาให้แรงงานทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ทั้งที่ต้องการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตนเอง และตามที่กฎหมายกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีกิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานช่วงปลายปีงบประมาณ เพื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ดังนี้

• กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับชุมชน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง สาขาการประกอบอาหารไทย เปิดฝึกระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ผ่านการฝึกตามโครงการนี้ จะได้รับมอบอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตามที่โครงการกำหนด

• กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 ผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 40 คน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

• กิจกรรมการประเมินความรู้ความสามารถในการทำงานให้กับผู้ประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 74 คน เป็นผู้เข้ารับการประเมินครั้งแรกจำนวน 7 คน เป็นผู้ต่ออายุหนังสือรับรองฯ จำนวน 67 คน ณ โรงแรมบานานา แฟนซี รีสอร์ท จำกัด ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย โดยร่วมกับชมรมช่างเกาะสมุย

โดยทุกกิจกรรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี มีให้กับแรงงานทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในรูปแบบ online และ offline ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือจากเวปไซต์ของสถาบัน .

%d bloggers like this: