วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ต้นแบบการสร้างเครือข่ายประชาชนอาสาเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ต้นแบบการสร้างเครือข่ายประชาชนอาสาเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 147 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่าย ประชาชนอาสาเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และควบคุมประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง นั้น

ในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม จำนวน 10 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ มาตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา รวมทั้งได้เพิ่มองค์ประกอบของสาธารณสุขจังหวัด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าไปในการฝึกอบรมนี้ด้วย เป็นผลให้เกิดการเฝ้าระวัง โรคโควิด – 19 ตามแนวชายแดน ควบคู่ไปด้วย

นอกจากนี้แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้ริเริ่มจัดตั้งกองบังคับการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว (เมียนมา, ลาว) ตามช่องทางธรรมชาติเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อบูรณาการการเฝ้าระวังและประสานการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ อาคารออกหนังสือผ่านแดน อำเภอแม่สาย โดยมีหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน จำนวน 16 หน่วยงาน โดยมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดชุดลาดตระเวน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย พลเรือน ทหาร และตำรวจ
2. ตรวจติดตามด่านความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองอย่างเข้มข้น
3. ทำการลาดตระเวนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการลักลอบข้ามแดน และตรวจสอบพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่หลบซ่อนของบุคคลต่างด้าว
4. ทำการตรวจค้น บุคคล, ยานพาหนะ สิ่งของ ทั้งรถสาธารณะ และรถขนส่งสินค้า ที่ผ่าน เข้า -ออก บริเวณสะพาน แห่งที่ 2 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ ด่านพรมแดน แม่สายแห่งที่ 2
5. ป้องกันการลักลอบลำเลียงสินค้าทางการเกษตร สินค้าหนีภาษี สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังราชอาณาจักร ตลอดแนวชายแดน

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ต้นแบบการสร้างเครือข่าย ประชาชนอาสาเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองดังกล่าว จะทำให้ประชาชนจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง จะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: