วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เทศบาลท่าชนะ รวมพลัง ทสปช. กอ.รมน.ภาค 4 ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบนรายงาน : ปุญญิศา สุวรรณวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. บริเวณตำหนักแม่นางสงค์ สถานที่สักการะบูชาของชาว อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี นายณัฐธัญ รัศมี นายกเทศมนตรีตำบลท่าชนะ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สักการะบูชาแม่นางสงค์ มีลักษณะเปิดโล่ง จึงได้มีการพัฒนา ตัด แต่ง กิ่งไม้ ตัดหญ้า และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยมี เครือข่ายไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ,เจ้าหน้าที่เทศบาล, อปพร. อสม. และชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกระจายสู่วงกว้างในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ กระทบต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพตามปกติของประชาชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เทศบาลตำบลท่าชนะ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญและเพิ่มความเข้มข้น ในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น .

%d bloggers like this: