วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เดือดร้อน..! ผู้ปกครองร้องสื่อฯ วิทยาลัยเทคนิคชื่อดังเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าเทอมผิดระเบียบวอนผู้บริหารชี้แจงด่วน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ใน เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ เพื่อร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อฯ โดยอ้างว่าปัจจุบันประสบภาวะด้านเศรษฐกิจในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แต่ยังถูกซ้ำเติมด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าเทอมที่ผิดระเบียบจากทางวิทยาลัยฯ โดยผู้ปกครองรายดังกล่าวบอกว่ามีลูกเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งนี้ เรียนอยู่ชั้น ปวส. 2 ซึ่งเทอมนี้ได้ออกฝึกงานข้างนอกไม่ได้เข้ามาเรียนในวิทยาลัยฯ แต่กลับมีการเสียค่าเทอมแพงกว่าเดิม ซึ่งไม่แน่ใจว่าแพงขึ้นเฉพาะของลูกตัวเองหรือไม่ เลยสอบถามไปยังผู้ปกครองรายอื่นปรากฎว่าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากนั้นได้ไปดูคู่มือของวิทยาลัยฯ เรื่องการเก็บค่าเทอมพบว่ามีรายการที่ผิดสังเกตในใบเสร็จ เช่น

• ในหนังสือคู่มือเขียนว่าค่าสื่อ-เอกสารประกอบการเรียนทางไกลเป็นเงิน 250 บาท แต่ในใบเสร็จกลับเขียนว่า “ค่าสื่อ-เอกสารประกอบการเรียนจำนวน 1 หน่วย ๆ ละ 250 บาท” ซึ่งรายการที่ทางวิทยาลัยฯเรียกเก็บเงินได้ตัดคำว่าทางไกลออกไป โดยทางผู้ปกครองได้สอบถามนักศึกษาว่าทางวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการเรียนทางไกล หรือมีเอกสารการเรียนทางไกลหรือไม่ ได้คำตอบคือไม่มีอะไรการออกฝึกงานเทอมนี้ไม่มีการเรียนทางไกล และรุ่นพี่ ๆ ก็ไม่เคยมีเรียน จึงตั้งข้อสังเกตว่าทางวิทยาลัยฯ ไม่ได้จัดให้มีการเรียนทางไกลและไม่มีเอกสารประกอบการเรียนด้วย ฉะนั้นไม่ควรจะเรียกเก็บเงินจากนักศึกษาเนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบ

• ในหนังสือคู่มือเขียนว่า “ค่าวัสดุฝึกหรืออุปกรณ์การศึกษาภาคปฏิบัติ (ปวส.) หน่วยกิตละไม่เกิน 100 บาท” ซึ่งในประกาศฯเขียนว่า “อัตราการเก็บการเก็บเงินบำรุงการศึกษาประเภทค่าวัสดุฝึก และหรืออุปกรณ์การศึกษานั้นให้เก็บทุกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ ยกเว้นรายวิชาที่เรียน หรือฝึกหรือปฏิบัติกับแหล่งวิทยาการ และหรือสถานประกอบการ และหรือสถานประกอบอาชีพอิสระ” ซึ่งหมายความว่าหากนักศึกษาออกไปฝึกงานที่สถานประกอบการข้างนอกก็ไม่ต้องจ่ายเงินในรายการนี้ แต่ใบเสร็จรับเงินกลับมีการเขียนว่า “ค่าปฏิบัติหรือวัสดุฝึกหัดจำนวน 2 หน่วย ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 200 บาท” สำหรับรายการค่าปฏิบัติหรือวัสดุฝึกหัดที่เรียกเก็บนี้ก็ไม่น่าจะถูกระเบียบแต่ทำไม ถึงเรียกเก็บทั้งที่นักศึกษาออกไปฝึกงานด้านนอกไม่ได้เข้ามาเรียนในวิทยาลัยฯ

• รายการที่วิทยาลัยฯ เรียกเก็บเงินที่ไม่มีในใบเสร็จ คือค่าสมาคมผู้ปกครอง โดยเรียกเก็บปีละ 400 บาทต่อนักศึกษา 1 คนทุกปี ซึ่งทางผู้ปกครองไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเรียกเก็บทุกปีเวลาไปประชุมผู้ปกครองก็ต้องจ่ายเงินที่ทางวิทยาลัยฯ เรียกเก็บทุกครั้งพอมาอ่านคู่มือฯ ก็ไม่ได้เขียนไว้ในระเบียบ โดยผู้ปกครองบางรายมีลูกเรียนที่วิทยาลัยฯ 2 คน ต้องจ่ายค่าบำรุงสมาคมฯ คนละ 400/ปี มีลูกเรียน 2 คนก็ต้องจ่าย 800 บาท/ปี ทำให้กลายเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุ

ท้ายหนังสือร้องเรียนยังบอกว่าขอให้สื่อฯ ค้นหาความจริงว่าทางวิทยาลัยฯ เรียกเก็บเงินค่าเทอม และค่าสมาคมผู้ปกครองเพิ่มขึ้นจากระเบียบเงินบำรุงการศึกษาเพื่อมุ่งหวังสิ่งใด มีการนำเงินส่วนที่เรียกเก็บนี้ไปทำอะไรไป วิทยาลัยฯ เป็นผู้ถือกฎระเบียบได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ควรกระทำหรือยัง หากเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้แก้ไขให้ถูกตามระเบียบด้วย เพื่อผู้ปกครองจะได้ลดค่าใช้จ่าย ท้ายสุดผู้ปกครองรายดังกล่าวยังบอกว่าขอให้นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และผู้ที่รับผิดชอบออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เกิดความกระจ่างในหมู่ผู้ปกครองที่คอยคำตอบอยู่ หากไม่มีการชี้แจงหรือ ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวจะทำหนังสือร้องเรียนไปยังต้นสังกัดต่อไป .

%d bloggers like this: