วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ฯ ออกประกาศการทำบุญเดือนสิบ ให้ทุกวัดเคร่งครัด ด้านวัดดังกลางบ้านดอน ไอเดียเก๋..! ช่วงเดือนสิบให้ญาติโยมทำบุญได้ทุกวันเพื่อลดความแออัด .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระครูปริยัตยาภิรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการการจัดกิจกรรมประเพณีรับ-ส่งตายาย ทำบุญวันสารทเดือนสิบของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าในวันที่ 22 กันยายน 2564 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดีอน 10 เป็นวันรับตา ยาย และวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เตือน 10 เป็นวันส่งตา-ยาย เป็นประเพณีทำบุญวันสารทในเดือนสิบของชาวใต้ ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และมีญาติพี่น้องมารวมตัวพบปะกันจำนวนมาก ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19 ได้ระบาดเป็นวงกว้าง และมีความรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคฯ ในช่วงเทศกาลประเพณีรับ-ส่งตายายทำบุญวันสารทเดือนสิบ จึงขอให้คณะสงฆ์ จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้วัดทุกวัดที่จัดงานประเพณีรับ -ส่งตายาย ดำเนินการขออนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาต
2. จัดให้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณทางเข้าตามความเหมาะสม พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล ไว้บริเวณทางเข้า-ทางออก
3. ให้วัดและคณะกรรมการชุมชนร่วมกันกำหนดวิธีการ ขั้นตอน ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้ใช้ระยะเวลากระชับที่สุด
4. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
5. งดรับประทานอาหารร่วมวงภายในวัด เว้นแต่เป็นอาหารกล่อง หรือนำกลับไปทานที่อื่นได้
6. ให้วัดจัดที่นั่งเป็นเก้าอี้เว้นระยะห่างระหว่างแถว 1 – 2 เมตร
7. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลีกเสี่ยงการใช้มือสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
8. ให้ตั้งร้านเปรตได้แต่ไม่ให้มีกิจกรรมชิงเปรต
9. ให้วัดทุกวัดปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของอำเภอ จังหวัด และมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ด้านที่วัดสามัคคีผดุงพันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พระมหาฐิติวัฒน์ รองเจ้าอาวาสวัดสามัคคีผดุงพันธ์ เจ้าคณะตำบลทุ่งเตาใหม่ (ธ) ได้ออกมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โรคระบาด และเพื่อลดความแออัดของประชาชนที่จะมาร่วมประเพณีบุญเดือนสิบทางวัดจึงได้จัดกิจกรรมรับ-ส่งตายายตลอดทั้ง 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.-6 ต.ค. แบ่งเป็น 2 รอบ คือ
– เช้า 07.00-08.30 น.
– เพล 09.30-11.30 น.
โดยมีการทำพิธีปกติทุกประการเช่น
1.มีการบังสุกุลทุกวัน
2.ตั้งตา-ยายตามประเพณี
3.จัดสถานที่ตักบาตรให้ทุกวัน
4.ทำบุญผ้าบังสุกุล จีวรตามประเพณี
5.กิจกรรมอื่น ๆ ตามความเชื่อ
6.วันสุดท้ายรวบรวมรายชื่อทั้งหมดที่ร่วมบุญมา ทำบังสุกุลใหญ่อีกครั้ง

ดังนั้นให้ท่านทยอยกันมาตามวันเวลาที่ได้แจ้ง ทั้งนี้ทางวัดมีมารการคัดกรองผู้เข้างานตามปกติ .

%d bloggers like this: