วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) “พระครูวิมลธรรมรัต” เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “วัดพัฒนาตัวอย่าง” ประจำปี 2564 จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

“พระครูวิมลธรรมรัต” เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “วัดพัฒนาตัวอย่าง” ประจำปี 2564 จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. ที่วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น้อมถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ วัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี 2564 ให้แก่ “วัดสันติธรรม” โดยมีพระเดชพระคุณพระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล) เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม พร้อมพระเถรานุเถระ ได้เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีพุทธศาสนิกชน ศิษย์ยานุศิษย์พร้อมด้วย คณะศรัทธาของทางวัดสันติธรรม เข้าร่วมในพิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

สืบเนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ประสานคณะสงฆ์ พิจารณาคัดเลือกวัด เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัดประจำปี 2564 ซึ่งวัดสันติธรรม ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกวัดประเภทวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี 2564 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและได้รับการเสนอรายชื่อวัด ให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ ซึ่งทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แจ้งว่าคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกวัด เพื่อรับโล่เกียรติคุณวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี 2564 โดยพิจารณาคัดเลือกวัดที่มีบริเวณวัดมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม อาคารเสนาสนะมั่นคง เป็นระเบียบ จัดการปกครองพระภิกษุสงฆ์สามเณรและศิษย์วัดอย่างมีระเบียบ มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นไปตามคุณสมบัติหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ในการนี้วัดสันติธรรม จึงได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น “วัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี 2554”.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: