วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง ไทย – เมียนมา ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) แม่สอด – เมียวดี

กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง ไทย – เมียนมา ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) แม่สอด – เมียวดี

กลไกความมั่นคงชายแดนไทย – เมียนมา ในส่วนที่กองทัพรับผิดชอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) เกิดขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วย การจัดตั้งคณะกรรมการฯ RBC ลง 9 เมษายน 2533 โดยจะเห็นได้ว่ากลไกความมั่นคงชายแดนไทย – เมียนมา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มิได้มีความเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความมั่นคงทางทหารเท่านั้น ยังคงรวมไปถึงการเสริมสร้าง ความร่วมมือไทย – เมียนมา ในด้านการค้าชายแดน การท่องเที่ยว การศึกษา การบรรเทาสาธารณภัย และด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่องานการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ตามพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ซึ่งต้องมีภาครัฐและเอกชน ของทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วมดำเนินการด้วย ซึ่งมีคณะกรรมการฯ TBC ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ดังนี้

1) พื้นที่ จ.เชียงราย มีคณะกรรมการฯ TBC แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก
2) พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน มีคณะกรรมการฯ TBC แม่ฮ่องสอน – ลอยก่อ
3) พื้นที่ จ.ตาก มีคณะกรรมการฯ TBC แม่สอด – เมียวดี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ TBC จะดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดนภายในแต่ละเขตอำนาจของตน และปัญหาชายแดนอื่นๆ เป็นการเฉพาะ โดยจัดประชุมตามความจำเป็นของสถานการณ์ ณ สถานที่ที่เห็นชอบร่วมกัน ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ TBC ได้มีการประชุม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่เป็นประจำอยู่เสมอ

โดยการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) แม่สอด – เมียวดี ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการกระชับความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง และเพื่อที่จะให้เกิดผลของการปฏิบัติอย่างเต็มที่ในการดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงตามแนวชายแดน หน่วยจึงได้มีการพบปะพัฒนาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น และถึงผู้บังคับหน่วยระดับฐานปฏิบัติการ ผลการปฏิบัติการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ดังนี้

1. วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่ตัดขาด 70 ไร่ บ้านท่าอาจ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด
2. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ จุดประสานช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ บ้านตะละออกา ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง
3. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ จุดประสานงานริมแม่น้ำเมยฝั่งไทย บ้านสวนอ้อย ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง
4. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ จุดประสานงานริมแม่น้ำฝั่งไทย บ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง
5. วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ จุดประสานช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ บ้านแม่ผาออกรู ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง
6. วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ณ จุดประสานงานริมแม่น้ำเมยฝั่งไทย บ้านสวนอ้อย ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง

7. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ จุดประสานงานริมแม่น้ำเมยฝั่งไทย บ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด
8. วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ณ จุดประสานช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ บ้านแม่ผาออกรู ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง
9. วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ จุดประสานงานริมแม่น้ำเมยฝั่งไทย บ้านสวนอ้อย ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง

10. วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ จุดประสานช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ บ้านท่าสองยาง ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง
11. วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน บ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง
12. วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ จุดประสานช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ บ้านตะละออกา ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: