วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

(มีคลิป) ผบ.มทบ.32 ห่วงใยพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว ตามนโยบายของกองทัพบก

ผบ.มทบ.32 ห่วงใยพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว ตามนโยบายของกองทัพบก ใส่ใจดูแลครอบครัวกำลังพล ห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเราคือ “ครอบครัวเดียวกัน”

มณฑลทหารบกที่ 32 ห่วงใยครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง จากความห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษเพื่อดูแลในด้านสิทธิและสวัสดิการของครอบครัวกำลังพลตามนโยบายของกองทัพบก โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, คุณศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 32 และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมมอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 2 ราย ๆ ละ 3,000 บาท ให้กับกำลังพลของหน่วย ที่มีบุตรที่มีความต้องการตามนโยบายของกองทัพบกและสมาคมแม่บ้านทหารบก

โดยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวธัญชนก เชื้อผาเต่า บกพร่องทางพฤติกรรมและทางอารมณ์ บุตรของ จ่าสิบเอกหญิงวิรัชรา เชื้อผาเต่า สังกัด โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และ นางสาวกุลธิดา จันทร์สว่าง บกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย บุตรของ จ่าสิบเอกผดุงศักดิ์ จันทร์สว่าง สังกัดโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี (โดยได้มอบผ่านกำลังพลที่เป็นบิดา-มารดา เนื่องจากน้องทั้ง 2 เริ่มเรียนที่สถานศึกษาจากการผ่อนคลายของสถานการณ์โควิด-19 แล้ว)

จากความห่วงใยดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้บุตรกำลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำเงินสงเคราะห์ดังกล่าวใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ด้านการศึกษา ตลอดจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ สร้างขวัญและกำลังใจต่อกำลังพลเป็นอย่างมาก โอกาสนี้ได้ให้กำลังใจ แสดงความห่วงใยและพร้อมดูแลส่งเสริมด้านสิทธิต่างๆให้ครอบครัวกำลังพลดังกล่าว อันจะช่วยด้านการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: