วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 จัดชุดครูฝึก Mobile Team เข้าพื้นที่ฝึก ศูนย์ฝึกย่อย ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 จัดชุดครูฝึก Mobile Team เข้าพื้นที่ฝึก ศูนย์ฝึกย่อย ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 จัดชุดครูฝึก Mobile Team เข้าพื้นที่ฝึกศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การตั้งจุดตรวจคัดกรอง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้ง 3 ชั้นปี อย่างเคร่งครัด, การรวมเข้าแถวเคารพธงชาติ, การดำเนินการฝึกท่ามือเปล่า แถวชิด, วิชาจิตสีขาว, การทบทวนท่าอาวุธ และกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ปรับภูมิทัศน์ รวมทั้งได้เสริมวิชาความรู้ด้านยุทธวิธีหมู่ปืนเล็ก ด้วย

สถานศึกษาวิชาทหารที่ร่วมปฏิบัติได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วว่าไม่มี นศท. ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
เมื่อเข้าพื้นที่ฝึกผ่านจุดคัดกรองแบ่งการปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 30 นาย

สำหรับสถานศึกษาวิชาทหารที่ร่วมการปฏิบัติการฝึกครั้งนี้ได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว และผลการตรวจพบว่า ไม่มีนักศึกษาวิชาทหารนายใดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ฝึกผ่านจุดคัดกรองแล้ว จะมีการแบ่งการปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรม ตลอดจน
เว้นระยะห่าง โดยการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตลอดการฝึก

%d bloggers like this: