วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

บัณฑิตวิทยาลัย มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 รอบ และภาคการศึกษาที่ 2 โดยมีการรับสมัครเฉพาะทาง Internet เท่านั้น

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 1
รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565

ภาคการศึกษาที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565

ทุนการศึกษา CMU Presidential Scholarship กว่า 200 ทุน โดยสนับสนุนทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน

เงื่อนไขการขอทุน : GPA > 3.50 และเงื่อนไขภาษาอังกฤษ ทุนผู้ช่วยสอน และผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) กว่า 100 ทุน โดยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่เกิน 9,000 บาท/เดือน ไม่เกิน 12 เดือน

เงื่อนไขการขอทุน : GPA > 3.00 และสามารถขอรับทุนต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไปได้

วิธีการสมัคร : ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/ และดำเนินการตามคำแนะนำที่ระบุไว้ใน Website แนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร โดย upload ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ
1. One Stop Service : 053-942405 หรือ 053-942400
2. http://www.facebook. com/grad.com
3. http://twitter.com/ grad.com
4. http://www.linkedin. com/feed/.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: