วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผบ.มทบ.38 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

ผบ.มทบ.38 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 64 เวลา 07.00 – 16.30 น. พล.ต. คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 ลงพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่านเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสบมาง, โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม, โรงเรียนบ้านผักเฮือก, โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน, โรงเรียนบ้านบ่อหยวก, โรงเรียนบ้านสว้า และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง ซึ่งเป็นการขยายผลจาก “โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน” โดย มทบ.38 ร่วมกับ ม.2 พัน.10, ม.2 พัน.15 และ ฉก.ทพ.32 ได้จัดชุดวิทยากรทหารพันธุ์ดีลงพื้นที่นำองค์ความรู้ในเรื่องของการปลูกพืชผักปลอดภัย การเลี้ยงเป็ดและไก่ รวมถึงการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ เป็นการสร้างแหล่งอาหารประเภทโปรตีนให้กับโรงเรียนฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากผลผลิตที่ได้ ก็นำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานทำให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นำองค์ความรู้ที่ได้รับขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

จากการตรวจเยี่ยมโครงการฯ จะเห็นได้ว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพร้อมและยินดีให้
ความร่วมมือในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านอาหารในพื้นที่ต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนักเรียนที่ร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง จำนวน 2 ครอบครัว พร้อมกันนี้ ได้มอบผ้าห่มกันหนาว เจลล้างมือและถุงยังชีพ เป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและส่งเสริมการดำเนินโครงการฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางบ้าน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: