กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ อ.ดอยเต่า เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอ พร้อมร่วมกิจทำแนวกันไฟ บริเวณทะเลสาบดอยเต่า

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ อ.ดอยเต่า เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอ พร้อมร่วมกิจทำแนวกันไฟ บริเวณทะเลสาบดอยเต่า

พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร)เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมลงพื้นที่ อ.ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฝุ่นละอองมีค่าสูงเกินมาตรฐานอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในห้วงเดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน ของทุกปี ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่ง และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทำเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้สั่งการให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอขึ้น เพื่อเป็นการตรวจสภาพความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ พร้อมรับฟังแผนของอำเภอดอยเต่า โดยเฉพาะแผนของ ต.โปงทุ่ง และ ต.มืดกา ที่มีการบริหารจัดการเรื่องการป้องกันไฟป่าโดยชุมชนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดสกัดไฟป่า และร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่บ้านแม่บวนเหนือ หมู่ที่ 8 ต.โป่งทุ่ง กับนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา