ทม.แม่เหียะจัดอบรมการใช้เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

ทม.แม่เหียะจัดอบรมการใช้เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 65 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแพลตฟอร์มต่างๆ ในการบริการสาธารณะประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า หลังจากเทศบาลเมืองแม่เหียะได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2563 และปี 2564 โดยเทศบาลได้พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อบริการสาธารณะประชาชน ด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย อาทิ ศูนย์บริการเป็นเลิศ การแจ้งคำร้องออนไลน์ การขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ การชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อ โลกปัจจุบัน และสถานการณ์โควิด-19 ที่ภาครัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปรับตัวบริการสาธารณะประชาชน

จึงมีการจัดอบรม ผู้นำ ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการรองรับแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: