กรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลจิตอาสา อำนวยความสะดวกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19

“กรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลจิตอาสา อำนวยความสะดวกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19”

กรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลคลองลาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เข็มที่ 3 Pfizer ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มีประชาชนในพื้นที่ อำเภอคลองลานฯ มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ จำนวน 1,170 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความพึงพอใจที่ได้การรับการบริการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้กำลังพลจิตอาสาของหน่วย ได้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด