โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก กับรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก กับรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เป็นโรงพยาบาลกองทัพบก ระดับ 90 เตียง ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ดูแลรับผิดชอบการตรวจสุขภาพให้กับกำลังพล, ครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีความมุ่งมั่นให้บริการสุขภาพ และการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมสุขภาพ เวชกรรมป้องกันแก่บุคลากร และชุมชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างปัจจัยเกื้อหนุนที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน รวมทั้งการป้องกันโรค, การตรวจวินิจฉัยโรค, การรักษาพยาบาล, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, การบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก อย่างยั่งยืน นั้น

ทั้งนี้ จากผลงานการดำเนินงานของ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ในปี 2564 ที่ผ่านมา ที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับสากล เป็น 1 ใน 2 ของโรงพยาบาลกองทัพบก ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสากล ISO 15189 และ ISO 15190 ในรายการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR มีการจัดหารถชีวนิรภัยตรวจคัดกรองเชิงรุกเคลื่อนที่เร็ว ที่มีความสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจได้ 200 ราย/ชั่วโมง ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 35 และอาคารผู้ป่วยโควิด-19 (Cohort Ward) ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดวิด-19 หายแล้วกว่า 741 ราย ผู้ป่วยสะสมกว่า 780 ราย อีกทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 เช่น นวัตกรรม COVID BOX ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาทีม M-MERT ทีม Rope Rescue ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง การพัฒนาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและดูแลผู้ประสบภัยทางอากาศยาน พัฒนาทีมช่วยเหลือและกู้ภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และทีมปฏิบัติการทางน้ำ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภท โรงพยาบาลกองทัพบก ระดับ 90 เตียง (คะแนน ร้อยละ 79.9) จากกรมแพทย์ทหารบก

ในการนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในงาน “122 ปี วันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก” ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลฯ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่หน่วยสืบไป
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3

%d bloggers like this: