ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วย สายงานกำลังพล

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วย
สายงานกำลังพล

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอก เจริญชัย สินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(1) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงานกำลังพล หน่วยในพื้นที่
กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลโท อภิเชษฐ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ และร่วมคณะปฏิบัติภารกิจ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ด้วย พลเอก เจริญชัย สินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (1) พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกองทัพภาคที่ 3 ในสายงานด้านกำลังพล ในเรื่องความเป็นอยู่ การดูแลสวัสดิการ การพัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังพลทางด้านร่างกาย จิตใจและรักษาขวัญ ต่อกำลังพลและครอบครัว โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ และครอบครัว พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ด้านสายงานด้านกำลังพลของในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 รวมถึงรับฟังปัญหาข้อขัดข้องอื่นๆ ให้นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม.

ทรงวุฒิ ทับทอง