นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


วันนี้ (19 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ประชุม กรอ.จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับทราบข้อมูลด้านเศรษฐกิจภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม 2561 ความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนพฤศจิกายน 2561 ทิศทางและโอกาสการพัฒนาที่สะท้อนจากตัวเลขด้านเศรษฐกิจในจังหวัดร้อยเอ็ด
นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการ Street Food จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดตั้งศาลจังหวัดสุวรรณภูมิ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และการขอ GI ของผ้าไหมสาเกต
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการปรับปรุงเส้นทางถนนช่วงโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง – ถนนกองพลสิบ

////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม /รายงาน