Reporter&Thai Army

ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7/กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมวางแผนและลาดตระเวนทางอากาศตรวจพื้นที่ผืนป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7/กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมวางแผนและลาดตระเวนทางอากาศตรวจพื้นที่ผืนป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำรวจรวบข้อมูลพื้นที่ป่า เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปบูรณาการ การทำงานร่วมกันในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2562 พร้อมทั้งพบปะให้กำลังทหารหาญตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 1000-1600 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พันเอก สมเจตน์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายคำนึง คำอุดม ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7/ผู้บังคับการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ พันเอก ภาณุมาส จีนานุรักษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ทั้งคณะได้ร่วมปฏิบัติการเชิงรุกกำหนดแผนลาดตระเวนร่วมทางอากาศ ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยในเวลา 1000 ทางคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปพื้นที่ปฏิบัติการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแผนการลาดตระเวนทางอากาศ โดยนายทหารฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เป็นผู้บรรยาย จากนั้นเวลา 1020 โดยประมาณคณะได้เดินทางด้วยอากาศยาน ฮ.ท.212 (Bell212) ของชุดปฏิบัติการบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบก จากสนาม ฮ. กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ไปยังฐานปฏิบัติการดอยผาตั้ง อำเภอแม่สะเรียง ขณะที่ไปได้บินลาดตระเวนตรวจพื้นที่ดอยผาตั้งซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เป็นแนวรอยต่อของรัฐคะยา และรัฐกะเหรี่ยง สมม. อีกทั้งเป็นจุดที่ตะวันตกสุดของประเทศไทย หลังจากตรวจพื้นที่อากาศยานได้ลงจอดที่สนาม ฮ. ชั่วคราว ฐานปฏิบัติการดอยผาตั้งพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปพื้นที่ปฏิบัติการและทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบของเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

 

จากนั้นอากาศยานได้ยกตัวบินลาดตระเวนตรวจพื้นที่ผืนป่า อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม และอำเมืองแม่ฮ่องสอน และได้ลงจอดที่ สนาม ฮ.ชั่วคราว ฐานฯปางโยน พื้นที่รับผิดชอบของ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปพื้นที่ปฏิบัติการและทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบของเยี่ยมให้กำลังใจตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นอากาศยานได้ยกตัวบินลาดตระเวนได้ตรวจผืนป่าในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอปางมะผ้า และได้ลงจอด ณ สนาม ฮ.ชั่วคราว ฐานปฏิบัติการไม้ลัน ซึ่งรับผิดชอบโดยกองร้อยทหารราบที่ 721 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปพื้นที่ปฏิบัติการและทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบของเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน โดยเวลา 1600 โดยประมาณอากาศยานได้ยกตัวกลับที่ตั้ง สนาม ฮ. กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จบภารกิจการลาดตระเวนทางอากาศ

 

โดยแผนการลาดตระเวนทางอากาศครั้งนี้ได้ลาดตระเวนผ่านดอยผาตั้ง ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 850 เมตร ตั้งอยู่ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ละติจูด 18 องศา 34 ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก ซึ่งเป็นบริเวณตะวันตกสุด ที่แท้จริงของประเทศ โดยหากพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วการเดินทางจะต้องเดินทางด้วยทางเรือจากบ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย ทางแม่น้ำสาละวิน ขึ้นมาที่จุดดอยผาตั้งประมาณ 5 ชั่วโมง และต้องเดินขึ้นมาที่จุดชมวิวดอยผาตั้งระยะทสงประมาณ3 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง และจะมีจุดที่สวยงามอีกจุดสระน้ำกินรี หรือบ่อน้ำกินรี ริมฝั่งน้ำสาละวิน เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมาเป็นตำนาน มีเรื่องเล่าว่าเป็นสระหรือบ่อน้ำที่นางกินรีได้ลงมาอาบน้ำในที่แห่งนี้ กินรี เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้ ตามตำนานเล่าว่าอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ เชิงเขาไกรลาศ นับเป็นสัตว์ที่มีปรากฏในงานศิลปะของไทยมาก ส่วนในวรรณคดีไทยก็มีการอ้างถึงกินรีด้วยเช่นกัน หากเดินทางทางเรือแล้วบ่อน้ำกินรีจะอยู่ก่อนถึงจุดชมวิวดอยผาตั้ง ตะวันตกสุดแห่งสยาม โดยทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของสถานที่ เพื่อพิจารณาที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขา สลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขา ถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์จน มีคำกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย

 

ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 รับผิดชอบด้านความมั่นคงตามพื้นที่แนวชายแดนไทย- เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้เรียนเชิญนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ กำหนดแผนการลาดตระเวนทางอากาศขึ้น เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ และตรวจผืนป่าทางอากาศยาน นำไปสู่การวางแผนการปฏิบัติแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 62 ทั้งพบปะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 พร้อมหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ฉก.ทพ.36 ร้อย.ตชด.ที่ 336 ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ทางพ่อเมืองสามหมอกยังกล่าวเพิ่มเติมช่วงที่ลงตรวจพื้นที่ว่า ตามฐานปฏิบัติการต่างๆที่อยู่ห่างไกลของจังหสัดแม่ฮ่องสอน ต้องนั่งอากาศยาน หรือเดินทางด้วยยานพาหนะที่ลำบากหลายชั่วโมง มีความจำเป็นด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ขาดแคลนน้ำ ไฟฟ้าไม่มีใช้ ทางจังหวัดจะหาแนวทางจัดสรรงบประมาณ ในการจัดหาเครื่องปั่นไฟ ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันชายแดน ยิ่งสร้างความอุ่นใจ สุขใจ ให้กับเหล่าทหารหาญ ตำรวจตระเวนชายแดน ทุกๆนาย โดยในครั้งนี้ด้วยการนำของพ่อเมืองสามหมอก เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกทุก ๆ มิติ