ชมรมกองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม ม.แม่โจ้-ชุมพร รับรางวัล “Green Youth” ระดับเงิน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ระดับสากล

ชมรมกองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม ม.แม่โจ้-ชุมพร รับรางวัล “Green Youth” ระดับเงิน
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ระดับสากล

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัล “Green Youth” ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ให้กับ 52 มหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมิน โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัย แม่โจ้-ชุมพร เป็นตัวแทน เข้ารับรางวัลระดับเงิน ซึ่งเป็นผลงานของเยาวชนชมรมกองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม “เที่ยว” รับใช้สังคม สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ทางชมรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ทำกิจกรรมจากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์การใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย แล้วประยุกต์องค์ความรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ คือ การจัดการคุณภาพน้ำ ด้วยจุลินทรีย์น้ำ-ก้อน การจัดการคุณภาพดิน การห่มดินและปรับปรุงดิน การจัดการขยะแห้ง-ขยะอินทรีย์ โดยการคัดแยกและเพิ่มมูลค่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างและปลูกพันธุ์ไม้อาหารท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย ควบคู่กับการสร้างการรับรู้การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเรียนการสอน และการบริหารภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย คือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร และเพื่อการกระตุ้นเตือนและเสริมสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เกิดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถตอบตัวชี้วัดการประเมินโครงการ Green Youth ใน 4 ด้าน คือ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการพลังงาน เป็นโครงการที่มีผลงานชัดเจน เป็นรูปธรรม ได้ผลลัพธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาขยายผล หรือเผยแพร่สู่สาธารถชนได้ ทำให้ได้รับรางวัลผลการดำเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ระดับเงิน

ในปี 2564-2565 ทางชมรมฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยการพัฒนาพื้นที่รองรับกิจกรรมพายเรือคายัชายหาดแม่โจ้และบ้านดินพอเพียง เดินป่าศึกษาธรรมชาติภายในบำอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บริษัทนำเที่ยวเชิงนิเวศ (จำลอง) และ แม่โจ้-ยูสเตย์ ด้วยวิธีการประยุกต์แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้สหวิชาการ เพื่อส่งเสริมคุณค่าฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเกษตรที่เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งในการสนองยุทธศาสตร์ Green University ของมหาวิทยาลัย นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ( Green University ) ในระดับสากลต่อไป”.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้