วันอังคาร ที่ 2 เดือนสิงหาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การจัดตั้งจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565“สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”

การจัดตั้งจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565“สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนที่จะเดินทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 จึงได้มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบก ให้การดูแลประชาชน สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ ด้วยการจัดตั้ง “จุดบริการประชาชน” บริเวณด้านหน้าค่ายทหาร ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก, แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นั้น

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาตนเอง หรือไปท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยให้หน่วยและค่ายทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการดังนี้.-
1. จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 เมษายน 2565 จำนวน 14 จุด โดยได้จัดเตรียมการบริการข้อมูลเส้นทางการบริการห้องสุขา การตรวจสภาพ/ซ่อมแซมยานพาหนะ การบริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง ผ้าเย็น การบริการทางการแพทย์และการแจ้งเหตุร้องทุกข์ เป็นต้น โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
2. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจุดบริการประชาชน เช่น น้ำดื่ม, ผ้าเย็น, กาแฟ, เจ้าหน้าที่เสนารักษ์พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น, อุปกรณ์การช่างที่จำเป็น, นวดแผนไทยผ่อนคลาย, อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าสำหรับมือถือ, ห้องน้ำ และสุขา เป็นต้น
3. ประสานสื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจรที่แออัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุด
4. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนประจำจุดบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้แล้ว กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ช่วงเทศกาล สงกรานต์ปีนี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนน ภายใต้แนวความคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ควบคู่กับมาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่รัฐบาลกำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับพี่น้องประชาชนทุกคน

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
13 เมษายน 2565

%d bloggers like this: