อบจ.เชียงใหม่ จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้พืชเศรษฐกิจใหม่ “กัญชา”

อบจ.เชียงใหม่ จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้พืชเศรษฐกิจใหม่ “กัญชา”

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้พืชเศรษฐกิจใหม่ “กัญชา” ประจำปี 2565 โดยมี นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดอบรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนใจได้มีทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน เข้าถึงและสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ที่มั่นคง ยั่งยืน โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งมีเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจ เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 16 – 17 เมษายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง