“พรรคเสมอภาค” เปิดนโยบาย “โบนัสประชาชน” เน้นฟื้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้กระตุ้นระบบเศรษฐกิจชาติ

“พรรคเสมอภาค” เปิดนโยบาย “โบนัสประชาชน” เน้นฟื้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้กระตุ้นระบบเศรษฐกิจชาติ

นางรฎาวัญ แถลงว่า การตั้งพรรคเสมอภาค ด้วยวัตถุประสงค์คือ
1.ต้องการทำการเมืองภาคประชาชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพรรค และร่วมกันขับเคลื่อนพรรค ให้พรรคเสมอภาคเป็น”ฐานรากที่แท้จริงแห่งประชาธิปไตย”
2. เพื่อนำประสบการณ์การเมืองสะอาดดำเนินการต่อเนื่องขยายผลไปทุกเขตเลือกตั้ง
3.เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเมืองสะอาด นำคนดีคนเก่ง ซื่อสัตย์ กตัญญู เข้าสู่การเมืองให้มากที่สุด
4.เพื่อให้พรรคเสมอภาคเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยยึดความมั่นคงสามสถาบันหลักของชาติ
5.เพื่อนำนโยบายสำคัญที่สามารถพัฒนาประเทศไทยให้มีความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง ยุติธรรม อย่างมั่นคง และยั่งยืน

สำหรับนโยบายที่สำคัญของพรรคเสมอภาค ตัวอย่างเช่น

“โบนัสประชาชน”
2,000,000.00บาท ยากดี มีจน ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ
พรรคเสมอภาค ฐานรากที่แท้จริง แห่งประชาธิปไตย

กองทุนAMCแห่งชาติ
แก้ปัญหาถูกยึดทรัพย์สิน คืนความสุขประชาชน

“คลองไทย” สร้างเศรษฐกิจไทย ให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน

เพิ่ม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่บ้านละล้านยกระดับสตรีเป็นผู้ประกอบการ

กระทรวงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ความมั่นคง ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ปลูก-แปรรูป-ส่งออก สมุนไพรไทย ตำรับยาแผนไทย “มรดกของชาติ

ศาสนาพุทธ ศาสนาประจำชาติ
– สร้าง”สังคมอุดมธรรม”
– ฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
– ตั้ง”สภาธรรม” คุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
– ตั้งกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา
– ยกเว้นภาษีที่ดินวัด
– แก้ไขกฎหมายให้พระสงฆ์และนักบวชใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้

กระตุ้นระบบเศรษฐกิจชาติ

– ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
– ฟื้นฟูบ่อกุ้งร้าง
เพาะเลี้ยง-แปรรูป-ส่งออก
– แก้ไขกฎหมาย การประมงทั้งระบบ
“คืนชีพประมงทางทะเล”

คนไทยทุกวัย ทุกเพศ และข้ามเพศ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกชาติพันธุ์ อยู่ดีมีสุข ปลอดภัย ไม่เหลื่อมล้ำ ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: