กองทัพภาคที่ 3 ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 8 ล้าน ซีซี โครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” ในภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิต จากผลกระทบโรค COVID-19

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 8 ล้าน ซีซี โครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” ในภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิต จากผลกระทบโรค COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงส่งผลในวงกว้าง ส่งผลกระทบให้โลหิตสำรองของสภากาชาดไทย มีปริมาณลดลง กองทัพบก จึงได้เชิญชวนกำลังพลจิตอาสา, ครอบครัว และพี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” และเพื่อให้ปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอต่อความต้องการสำหรับการรักษาพยาบาล และรองรับการดูแลผู้ป่วยจาก COVID-19 ต่อไป

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้นำข้าราชการทหาร, ครอบครัว และทหารกองประจำการ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัด กว่า 19,440 คน ร่วมโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” มาตั้งแต่ มกราคม 2564 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ รวมปริมาณโลหิตสะสม จำนวนทั้งสิ้น 8,293,100 ซีซี เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลและช่วยเหลือสังคมไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนและสถานพยาบาล มีความต้องการโลหิต เพื่อรักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน กองทัพภาคที่ 3 มีความยินดีที่จะให้การช่วยเหลือ โดยการบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วย ด้วยความเต็มใจในทุกโอกาส เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบสาธารณสุขให้เกิดแก่สังคมไทย โดยขอให้ได้ติดต่อผ่านหน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือใกล้บ้านท่านได้ทุกแห่ง

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล, และยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
22 เมษายน 2565

%d bloggers like this: