(มีคลิป) ทม.แม่โจ้ แข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นประจำปี 2565 ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

ทม.แม่โจ้ แข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นประจำปี 2565 ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ที่สนามกีฬาอินทนิลมหาวิทยาลัยแม่โจ้นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นประจำปี 2565 ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายไชยยันต์ วิริยา ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย พร้อมด้วยนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศบาลเมืองแม่โจ้ และนายกอบท. 12 อบท. และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565 เข้าร่วมในการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ่านสารของ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาลฯ

การแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสันทราย 12 แห่ง คือ เทศบาลเมืองแม่โจ้, เทศบาลตำบลป่าไผ่, เทศบาลตำบลหนองหาร, เทศบาลตำบลเมืองเล็น, เทศบาลตำบลสันนาเม็ง, เทศบาลตำบลหนองจ๊อม, เทศบาลตำบลแม่แฝก, เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว, เทศบาลตำบลสันทรายหลวง, เทศบาลตำบลสันป่าเปา, เทศบาลตำบลหนองแหย่ง และเทศบาลตำบลสันพระเนตร ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทรายได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น โดยได้กำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 24 เมษายน 2565 ซึ่งตรงกับ “วันเทศบาล” เพื่อตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง และการจัดการแข่งขันครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนในเขตอำเภอสันทราย ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายการเล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน กีฬาสากลประกอบด้วย การแข่งขัน ฟุตบอลชาย 7 คน, วอลเลย์บอล ผสมชาย-หญิง, แชร์บอลหญิง, เซปักตะกร้อ, เปตอง และกีฬาพื้นบ้านประกอบด้วย ชักเย่อ, กินวิบาก, วิงสองคนสามขา, ตีกอล์ฟบก และวิ่งกระสอบ

โดยกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล รอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน จนถึง 24 เมษายน 2565 เป็นรอบชิงชนะเลิศ รวมถึงแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในวันนี้ ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุนสนามกีฬา และอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ สนับสนุนคณะกรรมการตัดสินกีฬา โรงเรียนสันทรายวิทยาคมสนับสนุนวงดุริยางค์ ภาคเอกชน สนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม

ทางด้านนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2565ต้องขอชื่นชมยินดีที่ชมรม อปท.สันทราย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเทศบาล ซึ่งเป็นการเชิดชูความสำคัญของการปกครองในรูปแบบของเทศบาล ให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วกัน โดยได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสันทราย 12 แห่ง ผมในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในเขตอำเภอสันทราย ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย การเล่นกีฬารวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสมัครสมานสามัคคีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันครั้งนี้และในโอกาสปีต่อๆ ไป ผมขอขอบคุณทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและขอแสดงความชื่นชมนักกีฬา กองเชียร์ ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ขอให้นักกีฬาได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุด คือการ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคี และประสบการณ์ทางด้านกีฬา การออกกำลังกาย และขออำนวยพรให้นักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทำงานอย่างราบรื่น และบรรลุตามตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ.

ทรงวุฒิ ทับทอง