บก.คฟป.ทภ.3 สน.จัดประชุมสรุปบทเรียนและผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 65 ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด 17จังหวัดภาคเหนือ

บก.คฟป.ทภ.3 สน.จัดประชุมสรุปบทเรียนและผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 65 ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด 17จังหวัดภาคเหนือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่ บก.คฟป.ทภ.3 สน. อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พลตรีประสิษฐิพงษ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนบทเรียน และผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565 กอ.รมน.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพโปรแกรม ZOOM โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฝ่ายทหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม
รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ตามที่แม่ทัพภาคที่ 3 ได้อนุมัติให้จัดตั้ง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ขึ้น ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 เนื่องจากปัจจุบันใกล้ห้วงของการจบภารกิจ

บก.คฟป.ทภ.3 สน. จึงได้กำหนดจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบทเรียน และผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อรับทราบข้อมูลตัวชี้วัดตามที่รัฐบาลกำหนด ในปี 65 โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ห้วง 1 ธ.ค. 64 – 20 เม.ย. 65 เปรียบเทียบกับปี 63 และ ปี 64 ประกอบด้วย จำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน, จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) และ จำนวนพื้นที่เผาไหม้ รวมไปถึงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายสถิติในการดำเนินคดีของแต่ละจังหวัด การดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน และแผนการปฏิบัติในปี 2566 เพื่อรองรับสถานการณ์รุนแรงในอนาคต

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 – 25 เม.ย.65 เกิดจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 25,459 จุด เมื่อเทียบปี 64( 63,566 ) ลดลง 38,107 จุด คิดเป็น 59.95 % เมื่อเทียบปี 63 ( 135,503 ) ลดลง 110,044 จุด คิดเป็น 81.21 % นอกจากนี้วันที่ 1 – 24 เม.ย.65 ในพื้นที่ 13 จังหวัดเริ่มมีค่าจุดความร้อนสะสมมากกว่าปี 64 ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, กำแพงเพชรและจังหวัดตาก เป็นต้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: