ร้อยตรี วีรชาติ ศิริสอ (จ่าชาติ สะพานบุญแห่งขุนเขา) รับ “รางวัล ข้าราชการไทยตัวอย่าง” ประจำปี 2565

ร้อยตรี วีรชาติ ศิริสอ (จ่าชาติ สะพานบุญแห่งขุนเขา) รับ “รางวัล ข้าราชการไทยตัวอย่าง” ประจำปี 2565

ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ข้าราชการไทยที่ดี เพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “ข้า…ของแผ่นดิน ร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน” โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายพิจารณาประวัติคัดสรรบุคคลและองค์กรเข้ารับรางวัลแห่งประเทศไทย (สว.นท.), สมัชชา นักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) และมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกันพิจารณามอบรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง ครั้งที่ 6” ประจำปี 2565 สำหรับข้าราชการต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีจรรยาบรรณยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้ทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดิน ที่มีภารกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง เพื่อการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ก่อการทำดี นั้น

ทั้งนี้ จากผลงานการดำเนินงานของ ร้อยตรี วีรชาติ ศิริสอ (จ่าชาติ สะพานบุญแห่งขุนเขา) ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ที่ผ่านมา ที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ จึงได้รับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัล ข้าราชการไทยตัวอย่าง” สาขา ข้าราชการทหารตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565 จาก พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ประธานที่ปรึกษาอำนวยการโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองสืบไป

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล, ความรู้ความสามารถ และยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
29 เมษายน 2565

%d bloggers like this: