รองผวจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมอภิปรายโต๊ะกลม Stockholm+50 Thailand National Consultation

รองผวจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมอภิปรายโต๊ะกลม Stockholm+50 Thailand National Consultation

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและปราศรัยในงานประชุมอภิปรายโต๊ะกลม Stockholm+50 Thailand National Consultation ณ ห้อง Convention I ชั้น 4 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วยสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) กำหนดจัดประชุมโต๊ะกลมระดับนานาชาติแบบผสมผสาน ในหัวข้อเสวนาเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ): โอกาสเร่งเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ฟื้นตัวได้เร็ว สมดุล และยั่งยืน” (SEP for SDG Localization (Northern Region): Our Opportunity to Accelerate Action for Sustainable, Balanced and Resilient Transition) เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ในการเร่งรัดดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ฟื้นตัวได้เร็ว และยั่งยืน เพื่อเชื่อมโยงกับปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาที่สมดุล และลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และมีความจำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำรงชีวิต.

ทรงวุฒิ ทับทอง