เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มหนุ่มสาวที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องใน “วันวิสาขบูชา”

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มหนุ่มสาวที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องใน “วันวิสาขบูชา”

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพสิงหวราจารย์,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงหม่ เป็นองค์เทศน์ เรื่อง ธมฺมจารี สุขํ เสติ “ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข” นายชัยฤทธิ์ วรรณประภา ประธานมูลนิธิพุทธสมาคมฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีมอบเกียรติบัตรให้กลุ่มหนุ่มสาวที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยการจัดพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: